امورمالی

                                                                            

مدیر مالی

 

 

 

مهدی صدرزاده

 

مسئول درآمد

 

 

 

خانم سالاری

 

مسئول حقوق

 

 

 

زهرا استاجی

 

امین اموال

 

 

 

خانم دلبری