• برگزاری کارگاه حیطه های یادگیری و انواع آزمون های عینی و عملی

  • کارگاه جستجوی پیشرفته در بانک های اطلاعاتی

  • جمع آوری اطلاعات پروژه های منجر به تولید آزمایشگاهی

  • طی جلسه ای مدیر اداری معاونت های آموزشی، تحقیقات و فناوری، فرهنگی دانشجویی اعلام کرد.

  • کارگاه اخلاق در پژوهش ویژه کارکنان برگزار شد