شماره تماس های معاونت درمان

شماره تماس های واحد های معاونت درمان


 

نوع فعالیت

نام خانوادگی پرسنل

شماره تماس

مسئول دفتر معاونت

جناب آقای دولت

44011028

مدیر درمان

جناب آقای دکتر فروزان

44011016

کارشناس تحول نظام سلامت

جناب آقای ابراهیمی

44011026

مسئول نظارت بر درمان

سرکارخانم دکتر ادیبان

44011016

امور اداری

جناب آقای تقی زاده

44011015

اعتبار بخشی

جناب آقای شاهی

44011015

مدیر دفتر پرستاری

جناب آقای سعادت منش

44011026

مسئول امور مامایی

سرکار خانم واله

44011026

نظارت بر درمان

سرکار خانم مختاریان

44011021

نظارت بر درمان

سرکار خانم شایگان

44011022

بیماریهای خاص

سرکار خانم بهرامپور

44011025

کارشناس دفتر پرستاری

سرکار خانم بیدی

44011030

حاکمیت بالینی

سرکار خانم دکتر ادیبان

44011023

مدارک پزشکی

سرکار خانم کبیریان

44011037

مشاور امور بانوان

سرکار خانم دکتر نورافشار

44011090

کار آفرینی

جناب آقای دکتر کوشکی

44011090

امور دندانپزشکی

جناب آقای دکتر قلعه نوی

44011072

امور رادیولوژی

جناب آقای فرساد

44011072

مسئول امور آزمایشگاه ها

جناب آقای آذر شب

44011072

کارشناس امور آزمایشگاه ها

جناب آقای میری

44011072

کارشناس IT

جناب آقای مهندس شهابی

44011072

دبیر خانه

سرکار خانم وحدت

44011017

فکس معاونت

-

44011014

 

 

 

   دانلود : شماره_تماس_ها.pdf           حجم فایل 112 KB