منو اصلی
لینکهای مفید

 

 

 

    

 پوستر روز جهانی داوطلب سال 95
کلیک کنید
 نسخه 15 پزشک خانواده وبیمه روستایی

کلیک کنید

 نسخه15.1 پزشک خانواده و بیمه روستایی کلیک کنید
 چک لیست پایش پزشک خانواده سال 93 کلیک کنید
 چک لیست پایش ماما سال 93 کلیک کنید
   فرم های آماری رابطان سلامت کلیک کنید
  فرم های پرسنلی پرونده رابطان

کلیک کنید

فرم پیگیری

فرم طرح درس تدوین روزانه

فرم دعوتنامه

فرم مشخصات خانوارهای تحت پوشش

فرم کروکی منطقه تحت پوشش

فرم مشخصات رابط بهداشت

فرم نام و بلوک مربوطه

دستورالعمل نهایی برنامه رابطان سلامت اسفند 93  کلیک کنید
دستورالعمل تکمیل پرسشنامه سرشماری مناطق روستایی و شهرهای زیر 50 هزار نفر کلیک کنید
 دستورالعمل اجرایی سرشماری مناطق روستایی و شهرهای زیر 50 هزار نفر  کلیک کنید
 فرم اطلاعات اختصاصی پزشک خانواده (hnis)  کلیک کنید
نشریه مجازی داوطلبان سلامت پاییز 93 کلیک کنید
نسخه 16 پزشک خانواده و بیمه روستایی  کلیک کنید
تفاهم نامه پزشک خانواده و بیمه روستایی  سال 94  کلیک کنید
 اصلاحیه نسخه 16 پزشک خانواده و بیمه روستایی دی ماه 94 کلیک کنید
راهنمای سامانه سیب ویزه پزشک نسخه( 6و1) کلیک کنید
راهنمای سامانه سیب ویژه غیر پزشک نسخه (5و1) کلیک کنید
راهنمای سامانه سیب ویژه مسئول پذیرش نسخه (1و1) کلیک کنید
خدمات سلامت سطح اول ویژه استفاده در شهر،حاشیه شهرو مناطق روستایی فروردین 1395 کلیک کنید
  نسخه 17پزشک خانواده و بیمه روستایی     کلیک کنید