هنگام بروز حادثه با 115 تماس بگیرید.
مدیران سابق

مدیران سابق مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی سبزوار

نام : فرزان

نام خانوادگی  :  ابراهیمی

محل تولد  : سبزوار

شروع به کار  :  1373 

نوع خدمت  :  طرحی

سمت :  اولین سرپرست اورژانس ( پزشک عمومی )

وضعیت :  پایان طرح

**************************************************************

نام :  حسین

نام خانوادگی  : ستایش (پرندوش )

محل تولد  : سبزوار

شروع به کار  :  1375

نوع خدمت  :  پیام آور ، قراردادی

سمت : دومین سرپرست اورژانس ( پزشک عمومی )

وضعیت : پزشک بیمارستان

*************************************************************

نام :  رضا

نام خانوادگی  :  فروزان

محل تولد  :  سبزوار

شروع به کار  :  1378

نوع خدمت  : پیمانی

سمت : سومین سرپرست اورژانس ( پزشک عمومی )

وضعیت : مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

 **************************************************************

نام :  محمد حسین

نام خانوادگی  :  باقر زاده

محل تولد  :  مشهد

شروع به کار  :  1387

نوع خدمت  :  رسمی

سمت : چهارمین سرپرست اورژانس ( پزشک عمومی )

وضعیت : پزشک بیمارستان