منو اصلی
لینکهای مفید

 1. بوكلت چارت  مانا- ويژه پزشك
 2. راهنماي بوكلت چارت  مانا- ويژه پزشك
 3. بوكلت چارت مانا- ويژه غير پزشك
 4. راهنماي بوكلت چارت  مانا- ويژه غير پزشك
 5. بوكلت چارت مراقبت كودك سالم  - ويژه پزشك
 6. راهنماي بوكلت چارت مراقبت كودك سالم- ويژه پزشك
 7. بوكلت چارت مراقبت كودك سالم - ويژه غير پزشك
 8. راهنماي بوكلت چارت مراقبت كودك سالم - ويژه غير پزشك
 9. بوكلت چارت حوادث ....(ادامه مانا) - ويژه پزشك
 10. راهنماي بوكلت چارت حوادث .....(ادامه مانا)- ويژه پزشك
 11. بوكلت چارت حوادث ....(ادامه مانا) - ويژه غير پزشك
 12. راهنماي بوكلت چارت حوادث .....(ادامه مانا)- ويژه غير پزشك
 13. دستورالعمل كشوري شروع تغذيه با شير مادر
 14. قانون ترويج تغذيه با شير مادر و الحاقات بعدي
 15. مجموعه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر
 16. راهنماي آموزشي شروع تغذيه با شير مادر و برقراري تماس پوست با پوست مادر و نوزاد
 17. دوره آموزشي 20 ساعته شير مادر(چاپ 91)
 18. بيمارستان دوستدار كودك
 19. وضعيت كودك هنگام شير خوردن
 20. راهنماي مادران شاغل
 21. احياي پايه كودكان 1
 22. چك ليست نظام مراقبت مرگ كودكان1تا59 ماهه (خارج بيمارستاني)
 23. فایل CHS
 24. راهنماي استفاده از CHS
 25. گروه بندي مرگ
 26. فايلCSO سال93 (نظام مراقبت مرگ كودكان) 
 27. راهنماي استفاده از CSO
 28. پرسشنامه ب
 29. دستور العمل تكميل پرسشنامه ب
 30. پرسشنامه ج
 31. دستور العمل تكميل پرسشنامه ج
 32. پرسشنامه د
 33. دستور العمل تكميل پرسشنامه د
 34. پرسشنامه ه (داخل بيمارستان)
 35. دستور العمل تكميل پرسشنامه ه (داخل بيمارستان)
 36. پرسشنامه ه (خارج بيمارستان)
 37. دستور العمل تكميل پرسشنامه ه (خارج بيمارستان)
 38. چك ليست پايش برنامه (داخل بيمارستان)
 39. دستورالعمل تكميل چك ليست پايش برنامه (داخل بيمارستان)