Bootstrap Image Preview
Bootstrap Image Preview
Bootstrap Image Preview

 

برنامه متخصصین کلینیک ویژه به شرح زیر می باشد . لازم به ذکر است پزشکانی که با رنگ سفید مشخص شده است ،برنامه ی حضورشان احتمال تغییر دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

نشانی: سبزوار - جنب بیمارستان واسعی

شماره تماس: 44011554