درسال 2005 ميلادي رياضي داني به نام  هیرش شاخصی را براي ارزيابي برونداد علمي محققان پيشنهاد نمود كه در عين سادگي و سهولت كاربرد، نسبت به ساير شيوه هاي متداول ارزيابي،‌داراي مزاياي بسياري است.

طبق تعريف شاخص h يك پژوهشگر عبارت است از h تعداد از مقالات وي كه به هر كدام دسته كم h بار استناد شده باشد. اگر مقاله از كل مقالات منتشر شده يك محقق طي  n سال كار علمي، هركدام حداقل h  بار استناد دريافت كرده باشد، آن محقق داراي شاخص h  است.