هنگام بروز حادثه با 115 تماس بگیرید.
آموزش کارکنان