روابط عمومی وفرهنگی

            نام ونام خانوادگی مسئول واحد
                    
حمزه      محمدآبادی

                       مدرک تحصیلی

                 کارشناسی  حسابداری دولتی