• برپایی جلسه ی هم اندیشی معاون آموزشی با کارکنان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
    با هدف رعایت اقتصاد مقاومتی در سطوح مختلف ونیز استفاده بهینه ومطلوب از منابع مالی وحق اضافه کاری ونیروی انسانی ونیز تجهیزات وامکانات دانشگاه

  • نشست اعضای کارگروه اعتباربخشی موسسه ای با سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه برگزار گردید.

  • برگزاری دومین جلسه کار گروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان

  • افتتاحیه مسابقات جام رمضان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
    .

  • اولین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان خوشاب در سال 97 برگزار شد
    .