اهداف

اهداف كلي  :

1-هدايت آموزش علوم پزشكي مبتني بر نيازهاي جامعه

2-توانمند سازي جامعه در زمينه هاي مرتبط با سلامت

3-ارتقاءآموزشي نظام مراقبتهاي بهداشتي و درماني

 از آنجا كه هدف نهايي نظام آموزش علوم پزشكي ارتقاء سلامت افراد جامعه است بنابراين تمام كوشش متوليان و ارائه كنندگان خدمات آموزشي بايد پاسخگويي به نيازهاي جامعه باشد. بنابراين برنامه ريزي آموزشي و اجراي آن و خدمات نظام آموزشي دانشگاه مي بايست منطبق بر نيازماي جامعه سازماندهي گردد .