معرفی

با گسترش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در کشور همواره کیفیت آموزش به عنوان مساله ای اساسی تلقی می گردد .یکی از راههای اطمینان از کیفیت آموزش، ارزشیابی مداوم اساتید بوسیله نظر سنجی از دانشجویان است که  در پایان هر ترم انجام می دهند.

انواع فرم های ارزشیابی اساتید

ارزشیابی اساتید توسط دانشجو

ارزشیابی استاد توسط خود استاد

ارزشیابی استاد توسط گروه

-ارشیابی استاد توسط مدیر گروه

ارزشیابی استاد توسط رییس دانشکده و....

 

در انتهای هر نیمسال تحصیلی، قبل از شروع امتحانات بازه ارزشیابی شروع شده و به مدت ده روز دانشجویان می توانند با مراجعه به سامانه ارزشیابی اساتید  فرم های مربوطه را تکمیل نمایند. نتایج ارزشیابی بصورت محرمانه به اعضای هیأت علمی ارسال مي گردد. سیستمی که مرکز برای ارزشیابی اعضای هیأت علمی بکار می گیرد به سه بخش عمده تقسیم می گردد:

الف) ارزشیابی اعضای هیأت علمی توسط فراگیران ( شامل : دانشجویان، کارآموزان، کارورزان و دستیاران (

ب) ازرشیابی اعضای هیأت علمی توسط مدیریت( شامل: مدیر گروه ، رئیس و معاون آموزشی دانشکده، معاون آموزشی مراکز آموزشی درمانی)
پ) ارزشیابی اعضای هیأت علمی توسط همتایان