• حمایت از طرح ها و پایان نامه ها
  حمایت از طرح ها و پایان نامه ها

 • روز شمار سالمندی
  روز شمار سالمندی

 • جذب دستیار پژوهشی در راستای راهبردهای کلان و اقدامات ملی سند راهبردی کشور در امور نخبگان
  جذب دستیار پژوهشی در راستای راهبردهای کلان و اقدامات ملی سند راهبردی کشور در امور نخبگان

 • همایش بین رشته ای طب سالمندان
  همایش بین رشته ای طب سالمندان

 • کارگاه اخلاق در انتشارات علمی
  کارگاه اخلاق در انتشارات علمی