سه شنبه ٢٩ آبان ١٣٩٧
قوانین و مقررات بیمارستان واسعی