چهارشنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٦
قوانین و مقررات بیمارستان واسعی