شنبه ٠٥ خرداد ١٣٩٧
قوانین و مقررات بیمارستان واسعی