سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩
قوانین و مقررات بیمارستان واسعی