سه شنبه ٠٣ مهر ١٣٩٧
قوانین و مقررات بیمارستان واسعی