1 -فعال شدن درمانگاه ارتوپدي د رايام نوروز در شيفت صبح جهت مراجعين اورژانسي

 

2 -اسكان همراهيان بيماران تصادفي در مدرسه روبروي بيمارستان در (مختص ايام نوروز و تابستان)

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب