اهداف

اهداف:

  1. نظارت بر تدوین مقررات و برنامه های درسی رشته های مختلف
  2. ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه
  3. نظارت و در صورت لزوم مشارکت در ایجاد هر گونه تغییر در برنامه های درسی رشته های مختلف
  4. تصویب برنامه های درسی رشته های جدید قبل از ارائه به شورای آموزشی دانشگاه
  5. بررسی اصلاحات برنامه های درسی قبل از اجرا
  6. طراحی و بازنگری دوره ها و کارگاه های آموزشی در زمینه های مرتبط با مباحث آموزش پزشکی و برنامه ریزی درسی
  7. تدوين برنامه هاي تحصيلي رشته هاي مختلف ( curriculum design)، تدوين برنامه هاي دوره اي( course planning) و طرح درس (lesson planning ) با همکاري گروه هاي آموزشي
  8. مشارکت و نظارت برتدوین log book