معرفی

معرفی:

برنامه ريزي يك فرايند آگاهانه و سيستماتيك جهت تصميم گيري در مورد اهداف و فعاليتهاي آينده يك گروه يا سازمان است. با برنامه ريزي صحيح امور ساماندهي شده و تامين منابع انساني و هدايت رهبري به ويژه نظارت وكنترل اجرائي تر و اثربخش تر خواهد شد.

کمیته برنامه ریزی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با هدف ارتقای برنامه ریزی درسی در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تشکیل شده است.