جمعه ٠٤ خرداد ١٣٩٧
مسئول واحد

مسئول کمیته برنامه ریزی و طرح درس


 دکتر سید جمال میرموسوی

دکترای حرفه ای، کارشناس ارشد آموزش پزشکی

 عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

                                                                                       

       

   

آدرس الکترونیکی: sdjmm84@yahoo.com

 

 

کارشناس کمیته :

 اکرم سبحانی مقدم

تلفن: 44011491-051

واحدها
گزارش عملکرد مرکز