برنامه کاری دندانپزشکان

خانم دکتر محبت کاویان: دوشنبه ها صبح

خانم دکتر بهاره جوشن: چهارشنبه ها صبح و عصر

خانم دکتر سارا باروتی: دوشنبه ها وپنج شنبه هاعصر

آقای دکتر عصارزاده چهارشنبه ها صبح و پنج شنبه هاعصر

آقای دکتر شیرین بک:دوشنبه ها وسه شنبه ها صبح

آقای دکتر مرادی:پنج شنبه ها صبح وعصر

خانم دکتر شوریده یزدی:شنبه ها، یکشنبه ها،سه شنبه ها، پنج شنبه ها صبح

خانم دکتر باغانی: دوشنبه ها و چهار شنبه ها عصر

خانم دکتر شبستری:یکشنبه ها،دو شنبه ها ،سه شنبه ها،چهار شنبه ها صبح ودو شنبه ها ،چهار شنبه ها صبح و عصر

تلفن تماس کلینیک دندان پزشکی جهت هماهنگی ویزیت :44220863