بسمه تعالی

هسته مشاوره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با هدف تشویق و کمک به محققین در تنظیم و تدوین طرح های پژوهشی، اجرا، تفسیر و انتشار نتایج راه اندازی شده است. امید است پاسخگوئي مشاوران به نيازهای پژوهشی محققين، گامی در جهت توسعه پژوهش های کاربردی و حل مشکلات نظام سلامت باشد.

 

برنامه مشاوره پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری در سال 1393

ردیف

روز

ساعت

مشاور (تخصص)

محل

1           

شنبه

15-13

رحیم اکرمی (ارشد اپیدمیولوژی)

معاونت پژوهشي

2          

یکشنبه

12-10

احمد مهدوی (ارشد مدیریت خدمات بهداشتی)

دانشکده پیراپزشکی

3        

دوشنبه

11-8

علی حسین زاده (ارشد اپیدمیولوژی)

دانشكده پزشكي

4         

سه شنبه

14-12

علیرضا قربانی (ارشد اقتصاد بهداشت)

دانشکده بهداشت

5         

چهارشنبه

11-8

مجتبی راد ( ارشد پرستاری)

دانشكده پرستاري

6         

چهارشنبه

15-13

رحیم اکرمی (ارشد اپیدمیولوژی)

معاونت پژوهشي

7        

چهارشنبه

13-8

مرجان وجدانی (ارشد مدیریت خدمات بهداشتی)

معاونت پژوهشي