بسمه تعالی

هسته مشاوره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با هدف تشویق و کمک به محققین در تنظیم و تدوین طرح های پژوهشی، اجرا، تفسیر و انتشار نتایج راه اندازی شده است. امید است پاسخگوئي مشاوران به نيازهای پژوهشی محققين، گامی در جهت توسعه پژوهش های کاربردی و حل مشکلات نظام سلامت باشد.

برنامه مشاوره پژوهشی ویژه همکاران معاونت درمان در سال 1393

واحد

روز

ساعت

مشاور(تخصص)

محل

معاونت درمان

(ستاد)

شنبه

10-8

رحیم اکرمی (کارشناس ارشد اپیدمیولوژی)

معاونت درمان-اتاق مشاورین

دو شنبه

10-8

مرجان وجدانی (کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)

معاونت درمان-اتاق مشاورین

بیمارستان مبینی

شنبه

12-10

سمیرا فوجی (کارشناس ارشد آموزش پرستاری)

دفتر آموزش بیمارستان

سه شنبه

11-9

نرگس حشمتی فر (کارشناس ارشد آموزش پرستاری)

دفتر آموزش بیمارستان

بیمارستان واسعی

شنبه

10-8

سمیرا فوجی (کارشناس ارشد آموزش پرستاری)

ساختمان اداری-دفتر سوپروایزرآموزشی

دوشنبه

10-8

نرگس حشمتی فر (کارشناس ارشد آموزش پرستاری)

ساختمان اداری-دفتر سوپروایزرآموزشی

چهارشنبه

12-10

علی حسین زاده

(کارشناس ارشد اپیدمیولوژی)

ساختمان اداری-دفتر سوپروایزرآموزشی

بیمارستان امداد

شنبه

10-8

مجتبی راد (کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه)

دفتر حاکمیت بالینی

سه شنبه

10-8

مریم گودرزیان (کارشناس ارشد پرستاری سالمندی)

دفتر حاکمیت بالینی