بیانیه چشـم انـداز

 

مرکزآموزشی پژوهشی ودرمانی امداد شهید دکتر بهشتی سبزوار

*********************************************

 

با اتکا به عنایت خداوند متعال با افق 5 ساله برانیم تا سال 1395 با ارائه بهترین خدمات آموزشی- پژوهشی و تشخیصی درمانی به مراجعین و ارتقاء سطح دانش کارکنان ضمن احراز رتبه برتر کشور بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی به عنوان یکی از پیشرفته ترین مراکز درمانی بین مراکز همجوار معرفی گردیم.


 

دفتر حاکمیت بالینی


 


 

بیانیه ماموریت

مرکزآموزشی پژوهشی ودرمانی امداد شهید دکتر بهشتی سبزوار

*********************************************

مرکزآموزشی پژوهشی ودرمانی امداد سبزوار در غرب استان خراسان رضوی به ارائه خدمات تشخیص و درمانی پیشرفته به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه آموزشی نیروی انسانی و پژوهشی در علم پزشکی می پردازد.

 

 

 

" دفتر حاکمیت بالینی مرکزآموزشی پژوهشی ودرمانی امداد شهید دکتربهشتی سبزوار"

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب