جناب آقای دکتر سید محمد صادق وزیری


سیاست های اصلی(main policies)
ردیف سیاست ها ذینفعان کلیدی
1 راهکارهای کلان برای جلب رضایت و مشارکت ذینفعان کلیدی (بیماران/ همراهان، کارکنان، بیمه های طرف قرارداد و ...)  
mp1 بهبود مستمر امکانات رفاهی مرکز با اولویت دستورالعملهای ارتقاء هتلینگ برنامه ی  تحول نظام سلامت بمنظور تامین حداکثر رفاه برای مراجعین بیماران،همراهان، مراجعین
mp2 رسیدگی بموقع و شفاف به شکایات،انتقادات ، پیشنهادات و تقدیر های مراجعین با استفاده از روشهای مختلف بمنظور برقراری ارتباط مستمر با مراجعین و استفاده از بازخوردهای آنها در ارتقاء خدمات بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان
mp3 توانمند سازی مستمر کلیه ی کارکنان در راستای ارتقای مهارتهای ارتباطی و رفتاری بمنظور رفتار شایسته ی ایشان با مراجعین بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان
mp4 ارائه خدمات درمانی تشخیصی در راستای ماموریت بیمارستان بطور مستمر،ایمن ،مطلوب و بدون توجه به مسائل نژادی،قومی،مذهبی،ملی برای گیرندگان خدمت بخصوص گروههای آسیب پذیر و جمعیتهای در معرض خطر بیماران،همراهان، مراجعین
mp5 ایجاد تعامل سازنده با سازمانهای بیمه گر بمنظور تحقق کامل درآمدها و جلوگیری از کسورات و همچنین انعکاس موارد به دانشگاه جهت پیگیری سازمانهای بیمه گر، امور مالی
mp6 تعامل سازنده با کارشناسان ستادی دانشگاه بمنظور بهره گیری از نظرات مشورتی و تسهیل روابط برون بخشی و رفع مشکلات مرکز مسئولین واحدها
mp7 تامین و خرید دارو از طریق نظام دارویی و فارماکوپه دارویی مرکز بیماران،همراهان، مراجعین
mp8 افزایش مراجعین با برقراری کلینیک ویژه و توسعه بخش اورژانس بیماران،همراهان، مراجعین
mp9 توجه ویژه در انتخاب پیمانکاران و نحوه عملکرد واحدها/فعالیتهای برون سپاری شده مطابق مقررات سازمان پیمانکاران
mp10 افزایش یا کاهش پذیرش بیماران الکتیو بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان
mp10 افزایش یا کاهش پذیرش بیماران الکتیو بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان
2 راهکارهای کلان برای ارتقای ایمنی بیمار، مدیریت خطا و خطر و بهبود مستمر کیفیت  
mp11 ترویج فرهنگ بیمار محوری و الویت بخشیدن به ایمنی بیماران بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان
mp12 ترویج فرهنگ گزارش خطا بنحویکه کارکنان بدون هیچ واهمه ای خطا ها را بمنظور برنامه ریزی جهت کاهش احتمال تکرار وقوع آنها گزارش نمایند کارکنان
mp13 نهادینه نمودن برنامه ریزی پیشگیرانه بمنظور مدیریت خطر در حوزه های مختلف مسئولین واحدها ، سایر کارکنان
mp14 نهادینه نمودن نگرش سیستمیک و سوق دادن سازمان به سمت سازمانی یادگیرنده بمنظور ایجاد نگرش فراواحدی در کلیه ی کارکنان و تلاش مستمر آنها در تحقق رسالت بیمارستان به بهترین نحو ممکن کارکنان
3 راهکارهای کلان برای جذب و بکارگیری و توانمند سازی نیروی انسانی  
mp15 آموزش مستمر کارکنان بمنظور کسب توانمندیهای لازم برای انجام امور محوله کارکنان
mp16 توسعه و نگهداشت نیروی انسانی و همچنین سیر ارتقاء شغلی بر اساس اصول و موازین وزارت بهداشت تیم مدیریت اجرایی، دانشگاه علوم پزشکی
mp17 استفاده از تمامی راهکارهای ممکن بمنظور انگیزش کارکنان جهت ارتقای روحیه ی آنها و ایجاد حس تعلق سازمانی کارکنان ، مسئولین واحدها
mp18 جذب نیروی طرحی معادل تعداد نیروهای خارج شده از طرح یا جذب بر اساس نیاز سنجی هر واحد کارکنان ، مسئولین واحدها
4 راهکارهای کلان برای جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد و خیرین، تامین کنندگان مالی، سازمانهای مرتبط و ...  
mp19 حمایت کامل از سازمانهای مردم نهاد و تسهیل امکان حضور آنها در عرصه ی خدمت رسانی به بیماران سازمانهای مردم نهاد،خیرین، کارکنان مرکز
mp20  برنامه ریزی و نظارت بر جذب کمک های مردمی بصورت متمرکز سازمانهای مردم نهاد،خیرین، کارکنان مرکز
mp21 هدایت کمک های مردمی هدایت کمک های مردمی

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب