جمعه ٠٤ خرداد ١٣٩٧
مسئول واحد

 مسئول کمیته دانش پژوهی

آقای دکتر گل محمدی

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوارآدرس الکترونیکی:

تلفن:44011462-051


کارشناس کمیته :

الهه سادات قریشی

 تحصیلات : کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

آدرس الکترونیکی : elaheghoreishi@yahoo.com

 تلفن تماس : 44011462-051

واحدها
گزارش عملکرد مرکز