اهداف

اهداف کمیته آموزش دانشجویی

·       ایجاد انگیزه در دانشجویان جهت ارتقا وضعیت تحصیلی آنان

·       نیاز سنجی آموزشی از دیدگاه دانشجو

·       رفع نواقص و ارتقای برنامه های آموزشی

·       حمایت از طرح ها و پروژه های دانشجویی در حیطه آموزش پزشکی

·       برگزاری کارگاه های علمی ، پژوهشی، IT و کارگاه های مورد نیاز بر اساس نیازسنجی های انجام شده

·       حمایت از انتشار کتب تالیفی و ترجمه در حیطه آموزش علوم پزشکی

·       ارائه مشاوره تحصیلی به دانشجویان

·       برگزاری همایش های علمی دانشجویی در سطح دانشگاه

·       برگزاری نشست های تخصصی به منظور آشنایی دانشجویان با رشته های علوم نوین و تحصیلات تکمیلی