معرفی

معرفی:

این کمیته با هدف ارتقا کیفی آموزش دانشجویان در سال 1393 در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سبزوار تشکیل شد.