مسئول کمیته

مسئول واحد تکنولوژی آموزشی :

احمد شهیر صدر

کارشناس ارشد بیوشیمی 

 آدرس الکترونیکی: shahirsadr@yahoo.com

 

    

 رزومه

 

کارشناس کمیته:

اکرم سبحانی مقدم

  تلفن:05144446070 داخلی283