مدیراموراداری: اکرم معینی مقدم

آدرس پست الترونیکی : Kargozini.emdad @gmail.com

تلفن محل کار :44640115

داخلی: 119


 • نظارت بر انعقاد و نحوه اجرای قراردادهای مربوط به شرکتها
 • کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از مافوق
 • اجرای صحیح مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل ها ومصوبات مربوط به امور اداری
 • تهیه و تنظیم برنامه های مختلف به منظور هماهنگ نمودن فعالیتهای کارکنان تحت سرپرستی
 • رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله به کلیه مسائل اداری
 • نظارت مستمر بر نحوه اجرای قوانین ، مقررات، آیین نامه ها و بخشنامه های صادره از مراجع ذیصلاح
 • انجام و نظارت کلی بر اقدامات پرسنلی از قبیل استخدام آزمایشی، انتصاب، ترفیع، ، ارزشیابی کارکنان، مرخصیها و ... برابر آیین نامه های مربوط
 • تنظیم ساعات کار کارکنان با نظر مقام مافوق مربوطه
 • نظارت بر نحوه نگهداری اسناد و مدارک مربوط به واحد
 • شرکت در کمیسیونهای مختلف و جلسات در صورت لزوم
 • رسیدگی و امضاء مکاتبات اداری
 • پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان به مقام مافوق به منظور اتخاذ تصمیم و همچنین تصمیم گیری در خصوص مرخصیها، ماموریتها و سایر مسائل اداری
 • تهیه گزارش فعالیتها، پیشرفتها، مشکلات و ارائه راه حلهای مناسب به سرپرست مربوطه
 • نظارت بر حسن انجام امورات کارگزینی، دبیرخانه، ماشین نویسی، انبار، خدمات نقلیه و پیگیری مسائل مربوط به هر یک از واحدهای مربوطه وایجاد هماهنگی بین آنها
 • شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی وبه کار گیری نتایج آن در انجام وظایف محوله
 • انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق ومطابق مقررات

*******************************************************

آئين نامه اداري استخدامي غيرهيئت علمي

تبدیل وضعیت رسمی ازمایشی به رسمی

دستورالعمل مرخصي ها

سنجه واحد مدیریت

قانون مديريت خدمات كشوري

مدیران فردا

دستورالعمل مشاغل حاكميتي

*******************************************************

صورتجلسه واگذاري سويت های همدان93

صورتجلسه همفکری سويت بابلسر93

فرم متقاضیان سويت بابلسر93

صورتجلسه جهت واگذاری سوئیت های شمال در سال 1393

صورتجلسه واگذاري سويت بابلسر93

شرایط سوئیت ها

سوئیت همدان

متل شفق بابلسر

متل ماه بابلسر

*******************************************************

اطلاعیه باشگاهها

باشگاه های ورزشی (اطلاعیه شماره 1 )

کلاس های نقاشی و...(اطلاعیه شماره 2 )

کلاس شنا ( اطلاعیه شماره 3)

بیمه تکمیلی (اطلاعیه شماره 4)

تعهدات بیمه تکمیلی درمان

فرم درخواست و مشخصات پرسنل و افراد تحت تکفلشان جهت بیمه تکمیلی درمان

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب