مسئول کمیته

مسئول کمیته استعدادهای درخشان:

دکتر راضیه خسرو راد

دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی(آموزش ویادگیری)

 

 

کارشناس کمیته:

 الهه سادات قریشی نژاد،کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

آدرس الکترونیکی:elaheghoreishi@yahoo.com

تلفن:05144446070داخلی285