اهداف

ضرورت توسعه و اهداف مرکز :


درآموزش علوم پزشکی و  پیرا پزشکی وظیفه آموزش تعداد زیادی از مهارتهای عملی و ارتباطی درکنارحیطه های دانشی و نظری آن هم به تعدادی زیادی دانشجو برعهده دانشگاهها قراردارد.  با درنظر گرفتن این مساله و با توجه به سرعت رشد تکنولوژی آموزشی و افزایش اهمیت ارزشهای مطرح دراخلاق پزشکی درتمامی دنیا، ضرورت و اهمیت توسعه مرکز یادگیری مهارتهای بالینی بیش از پیش خودنمایی می نماید.   

اهداف مركز:

1-ارتقای مهارتهای بالینی

2- ارتقای مهارتهای ارتباطی

3- ارتقای مهارتهای تفکر انتقادی و کار گروهی

4-ایجاد فرصت هایی برای یادگیری مستقل و مداوم

5-ارتقای شیوه های ارزشیابی بالینی

6-انجام پژوهش ها مرتبط با فعالیتهای فوق

7-توسعه امکانات خدمات آموزشی مرکز متناسب با نیازهای جامعه