مسئول مرکز

مسئول مرکز مهارتهای بالینی:

دکتر مجتبی واهب

فوق تخصص جراحی پلاستیک،ترمیمی و سوختگی- استادیار دانشکده پزشکی

آدرس الکترونیکی:info@drvaheb.ir 

کارشناس کمیته :

سمانه قلی زاده ، لیسانس پرستاری

آدرس الکترونیکی:

تلفن تماس:05144640115