ارزشیابی آنلاین اساتید

انواع فرم های ارزشیابی اساتید

- ارزشیابی اساتید توسط دانشجو

- ارزشیابی استاد توسط خود استاد

- ارزشیابی استاد توسط گروه

-ارشیابی استاد توسط مدیر گروه

- ارزشیابی استاد توسط رییس دانشکده و....