مسئول کمیته

  مسئول کمیته آموزش دانشجویی:

دکتر راضیه خسرو راد

دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی(آموزش ویادگیری)

پست الکترونیکی: RKhosrorad@yahoo.com

 تلفن :داخلی 283-05714446070

کارشناس:

مصطفی سبحانی کیا

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

پست الکترونیکی: Mostafa.Sobhanikia@yahoo.com

 تلفن :داخلی 283-05714446070