جمعه ٠٤ خرداد ١٣٩٧
مسئول واحد

مسئول کمیته ارزشیابی:

خانم دکتر معصومه هاشمیان

دکترای آموزش بهداشت

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

پست الکترونیکی :hashemian.research@yahoo.com

 

کارشناس کمیته:

اکرم سبحانی مقدم

 

تلفن تماس : 44011491-051

 

واحدها
گزارش عملکرد مرکز