کارگاه ها

لیست کارگاههای برگزار شده به صورت زیر می باشد:

1.     کارگاه آموزشی  Academic English

2.     کارگاه آموزشی فتوشاب

3.     کارگاه آموزشی رزومه نویسی

4.     کارگاه آموزشی word