اهداف و وظایف

 

اهداف شورای انضباطی دانشجویان :

1- پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه

2- کمک به سالم نگه داشتن محیط های آموزشی ، پژوهشی و تامین حقوق دانشگاهیان

3- ترغیب دانشجویان به حفظ شأن و کرامت دانشجویی و رعایت حقوق فردی و اجتماعی دیگران

4- مقابله با بی نظمی و هنجارشکنی

5- برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی و رعایت تقوی در رسیدگی و تصمیم گیری به امور آنان

 

وظایف شورای انضباطی دانشجویان :

1- رسیدگی به تخلفات دانشجویان

2- جلوگیری از هرج و مرج و بی نظمی در محیط دانشجویی

3- پیگیری شکایات دانشجویان

4- پاسخگویی به استعلامهای استخدامی ادارت و سازمانها و استعلامهای آزمونهای دستیاری، کارشناسی و کارشناسی ارشد

5- اعلام نظر در خصوص درخواستهای میهمانی، انتقالی و جابجایی دانشجویان

6- ارائه مجوز فارغ التحصیلی دانشجویان دارای پرونده انضباطی

7- پاسخ به استعلامهای واحدهای مختلف دانشگاهی از جمله کمیته ناظر بر نشریات ، شورای صنفی دانشجویان و.....

8- اعلام نظر در خصوص انتخاب دانشجوی نمونه کشوری (در کلیه رشته ها و سهمیه ها)

لینک های مهم

سامانه ها