فرآیندهای دریافتی در سال 91

1- طراحی و اجرای ارزشیابی مهارت های بالینی دانشجویان رشته هوشبری بر اساس  Log book

2- مقایسه رضايتمندي دانشجويان مامايي از اجراي فرايند روش­هاي نوين و رایج ارزشيابي بالینی در دانشكده پرستاري و مامايي مشهد(1)

    مقایسه رضايتمندي دانشجويان مامايي از اجراي فرايند روش­هاي نوين و رایج ارزشيابي بالینی در دانشكده پرستاري و مامايي مشهد(2)

3-ارتقاء فرآیند ارزشیابی واحدهای عملی (آزمایشگاه ) بهداشت محیط و حرفه ای

4-لزوم تغییر ساختار آموزش رشته پرستاری

5- سامان دهی امور حق التدریس دردانشگاه علوم پزشكي سبزوار

6-ارتقاء و تسهیل ترجمه کتب و مقالات توسط ایجاد سامانه تعاملی گروه مترجمین

7-مدیریت اطلاع رسانی برگزاری کلاسها  دردانشگاه علوم پزشكي سبزوار

8- اجرای نقشه جامع فرهنگی دانشکده پزشکی سبزوار(1)

   اجرای نقشه جامع فرهنگی دانشکده پزشکی سبزوار(2)

9-روش نوین آموزش تغذیه به دانشجویان بهداشت عمومی بارویکرد کاربردتغذیه در جامعه برای گروههای آسیب پذیر

10- بررسي فاكتورهاي ­تاثيرگذار در يادگيري ساختار هاي بدن به دوروش ناحيه اي(سنتي) وسيستميك (نوين)

11- تدریس درس معارف در مسجد دانشگاه در دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

12-مقایسه رضایت مندی دانشجویان از تدریس درس فارماکولوژی بالینی توسط فارماکولوژیست ومتخصص قلب   دردوره پزشكي عمومي دردانشگاه علوم پزشكي سبزوار

13-استفاده از آیات و احادیث در آموزش دروس میکروب شناسی و پاتوبیولوژی

14-استفاده همزمان از آموزش آزمایشگاهی و آموزش حضوری در سازمان انتقال خون برای تدریس درس عملی فیزیولوژی خون 

15-استقرار نظام حاکمیت بالینی بر پایه اموزش اجزاء و مهارت ها در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

16-گسترش بصیرت دینی در دانشجویان سال آخر دوره های کارشناسی پیوسته (کارآموزی در عرصه) 

17- : بررسی اثربخشی آموزشی دانشجویان پرستاری در آشنایی با فرآیندهای پذیرش، انتقال و مراقبت در بخش اورژانس بیمارستان محمد واسعی

18-ارزشیابی کسب مهارت بالینی در کارآموزی در عرصه دانشجویان اتاق عمل

19-آشنایی با مفاهیم سرقت علمی و روشهای جلوگیری از آن با استفاده از نرم افزار چند رسانه ای

20- بكارگيري روش دانشجو محور بر يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

 21- سناريو پردازي و تمثيل در تدريس  اخلاق پزشكي

22-بهبود و ارتقاء کیفیت فعالیت های آموزشی ، اجتماعی و فرهنگی  دانشجویان جدیدالورود

23-اجرای یک نمونه ارزشیابی تکوینی در سطح دوم (اصلاح روش تدریس)

24-آموزش درخصوص استفاده ازتکنیک ها وروش های آموزشی