سه شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٦
فرآیندهای دریافتی در سال 90

1- روش نوین آموزش آناتومی به دانشجویان فوریت های پزشکی با رویکرد کاهش آسیب بافتی در مصدومین جاده ای

2- آسیب شناسی« آموزش بالینی» رشته پرستاری در بخش مراقبت های ویژه و رشته مامایی در بلوک زایمان از دیدگاه مربیان، پرسنل و دانشجویان

 3- انجام بازنگری دروس تئوری و بالینی پرستاری

4- طراحی درس بیولوژی سلولی مولکولی در دوره پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

5- تهیه کتاب الکترونیکی چند رسانه ای جهت درس فناوری اطلاعات در پزشکی

6- تهیه نرم افزار طرح درس و طرح دوره دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

7- چارچوبی جهت ارتقاء کیفیت و کاربردی نمودن واحد درس آموزش بهداشت و ارتباطات دانشجویان رشته بهداشت عمومی

8- برنامه استراتژیک پنج ساله دانشکده پزشکی سبزوار(93-88)

9- ارتقاء شناخت دانشجویان   از مقررات و مسائل فرهنگی دانشگاه

10- استفاده از آیات و احادیث در آموزش دروس میکروب شناسی و پاتوبیولوژی

11- طراحی و اجرای برنامه کارآموزی رفتار در اتاق عمل برای دانشجویان کارشناسی هوشبری

12- Log Book پرستاری برای پروسیجرهای بالینی پرستاری

13- استفاده از تلفن همراه جهت ارزشیابی مستمر در پایان هر جلسه

14-تاثیر مقایسه ای آموزش اجرای PBL در سخنرانی توسط استاد و دانشجو از دیدگاه دانشجویان مامایی ترم 6 دانشکده پرستاری و مامایی سبزوار در سال 1389

15- به کارگیری الگوهای رفتار حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

16- تدریس با استفاده از راهبرد شناختی سازماندهی به روش سلسله مراتب

17- ارتقاء سطح آموزش توسط پورتال آموزش الکترونیکی در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سبزوار

18- روش نوین آموزش تغذیه به دانشجویان بهداشت عمومی بارویکرد کاربرد تغذیه در جامعه برای گروه های آسیب پذیر

19- توانمند سازی اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

20- استفاده از امکانات تله کلاس جهت تداوم آموزش حضوری در محیط مجازی

واحدها
گزارش عملکرد مرکز