چهارشنبه ٠٤ مرداد ١٣٩٦
رياست
تاريخچه بيمارستان
رسالت بيمارستان
چارت سازمانی
بيمارستان برادران شهيد مبينی
کميته ها
اعتبار بخشی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
فرم رسيدگی به شکايات
نوبت دهی اينترنتی
تماس با ما
معرفی اعضا

معرفی اعضای واحدآموزش

معاونت آموزشی: خانم دکتر افتخاری یزدی

سوپروایزرآموزشی :خانم فاطمه امیریان

رابط آموزشی بیمارستان

رابط آموزشی بخشها