سبزوار- بولوار شهدای هسته ای، بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری

صندوق پستی: 319 کد پستی: 9617913114- 9617913112

تلفن: 44018319-051 آدرس اینترنتی: www.medsab.ac.ir

شماره تلفن های معاونت تحقیقات و فناوری

تلفن خانه 6-44018301

تلفن مستقیم دفترمعاونت  44018319

می توانید برای تماس با هر یک از واحد های ذیل، شماره 4401 رابه ابتدای شماره اضافه نمایید.

 

مدیر توسعه پژوهش(آقای دکتر غلامی)

8330

مرکز سالمندان و پژوهش(خانم گودرزیان و خانم عاطفی)

8336

مدیر توسعه فناوری (خانم دکتر امین)

8368

IT (مهندس شهرآبادی)

8359

مدیر انتشارات (آقای تبرائی)

8344

حسابداری (آقای برآبادی)

8474

مدیر امور اداری(آقای جعفری نسب)

8433

کارپردازی (آقای مظاهری)

8471

خانم نصرآبادی

8403

انبار (آقای ذوالجلالی)

8472

دفتر معاونت (آقای درویشی)

8319

نگهبانی

8331

کمیته اخلاق (خانم آران و خانم وحدتی)

8370

علم سنجی(خانم حقیقی)

8337

دفتر مجله (خانم شبیری)

8370

آبدارخانه

8321

مرکز رشد(خانم میرچولی)

8336

طب سنتی خانم دکتر قراط (خانم گودرزیان)

8336

آقای ناعمی

8345

قرآن پژوهی (آقای سعادتی)

8360