لیست شماره تلفن های معاونت تحقیقات و فناوری

تلفن خانه 44445622-44446070-44445994-051

تلفن مستقیم دفترمعاونت تلفکس : 44445648

 

مدیر پژوهش(آقای اکرمی)

3191

مرکز سالمندان(-خانم گودرزیان و خانم وجدانی)

3157

مدیر توسعه تحقیقات(خانم دکتر امین)

3160

IT (مهندس شهرآبادی)

3195

مدیر انتشارات (آقای تبرائی)

3197

حسابداری(آقای برآبادی)

44011474

مدیر امور اداری(آقای چشمی)

3159

کارپردازی(آقای مظاهری)

3035

اموراداری(خانم نصرآبادی)

3040

انبار (آقای ذوالجلالی)

44011495

دفتر معاونت(آقای درویشی)

3038

نگهبانی

3080

کمیته اخلاق(خانم آران و خانم وحدتی)

3193

علم سنجی(خانم حقیقی)

44011337

دفتر مجله (خانم میرچولی و خانم صالح آبادی)

3033

آبدارخانه

3104

مرکز رشد(خانم چکنی)

3192

طب سنتی(خانم دکتر قراط)

3159

آقای ناعمی

3196

قرآن پژوهی(آقای سعادتی)

3030