وظايف عمومي معاونان:

1- ابلاغ كليه مصوبات، مقررات و آيين‌نامه‌هاي ابلاغي از سوي رئيس دانشگاه به واحدهاي ذي‌ربط و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن

2- تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستور جلسات مرتبط با وظايف معاونت جهت پيشنهاد به مراجع ذي‌صلاح براي تصويب

3- ارائه گزارش‌هاي توجيهي لازم به رئيس دانشگاه در خصوص وظايف مربوطه به واحدهاي تحت نظر

4- پيشنهاد افراد واجد شرايط براي تصدي سمت‌هاي مديريتي در حوزه معاونت به رياست دانشگاه

5- نظارت بر واحدهاي وابسته به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها

6- برنامه‌ريزي، تنظيم فعاليت‌ها و پيشنهاد بودجه ساليانه معاونت ذي‌ربط مطابق با اولويت‌هاي دانشگاه

7- همكاري با ساير معاونت‌ها جهت جسن اجراي برنامه‌هاي دانشگاه

8- انجام ساير امور محوله از سوي رئيس دانشگاه

 

 

وظايف اختصاصي معاون تحقيقات و فناوري:

1- اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه امور پژوهشي و فناوري، كتابخانه‌ها و بانك‌هاي اطلاعاتي دانشگاه مطابق با مصوبات، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوطه

2- برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري به منظور ارتقا و افزايش سطح همكاري‌هاي علمي و بين‌المللي

3- اولويت‌بخشي به نوآوري در حوزه نظري و پژوهش‌هاي كاربردي و مورد نياز كشور

4- توسعه، تقويت و هدايت طرح‌هاي پژوهشي مصوب با اولويت‌ پژوهش‌هاي كاربردي هدفمند و مبتني بر سند چشم‌انداز برنامه‌هاي توسعه كشور و نقشه جامع علمي كشور

5- كنترل و نظارت بر فرايندهاي پژوهشي دانشگاه بر اساس تقويم تعيين شده در طرحنامه پروژه‌هاي مصوب پژوهشي و تحقيقاتي

6- مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي و ارزيابي عملكرد پژوهشي سالانه دانشگاه جهت ارائه به رئيس دانشگاه

7- ايجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلي و خارجي به منظور همكاري در امور پژوهشي و مبادله خدمات علمي

8- همكاري در ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمينارها و كنفرانس‌هاي علمي و اجراي كليه امور قراردادهاي تحقيقاتي و خدماتي بين دانشگاه و ساير موسسات

9- همكاري در اجراي دوره‌هاي كوتاه مدت پژوهشي براي مؤسسات غير دانشگاهي

10- برنامه‌ريزي جهت استفاده اعضاي هيأت علمي از فرصت‌هاي مطالعاتي داخل و خارج از كشور (اعم از مراكز علمي پژوهشي حوزوي و دانشگاهي) برابر ضوابط مصوب

11- تهيه برنامه‌ پژوهشي دانشگاه و ارائه اهداف و تعيين اولويت‌هاي پژوهشي در قالب برنامه‌هاي ميان مدت و بلند مدت و حمايت از تشكيل مراكز رشد، كارآفريني و پارك‌هاي علم و فناوري براي طرح در شوراي تخصصي پژوهشي دانشگاه

12- بررسي و ارزيابي فعاليت‌هاي مؤسسه در چارچوب برنامه‌هاي رشد و توسعه كشور بر اساس اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور و نقشه جامع علمي كشور در بخش آموزش عالي براي طرح در هيأت رئيسه

13- شناسايي و تعريف موضوعات و برنامه‌هاي علمي - پژوهشي مشترك و برنامه‌ريزي جهت تأمين امكانات و تخصيص اعتبار لازم جهت تعامل علمي - پژوهشي حوزه و دانشگاه و ايجاد زمينه مناسب جهت نيل به علم ديني و علوم انساني اسلامي مناسب با حوزه تخصصي مربوطه