فراخوان پذیرش ایده های فناورانه- مهلت تا نیمه ی آذرماه


انتخاب فناوران برتر هفته ی پژوهش -مهلت تا آخر آبانماه

 • انتخاب فناوران برتر جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال 1395
  انتخاب فناوران برتر جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال 1395

 • مرکز رشد فناوری دانشگاه/فراخوان پذیرش ایده های فناورانه تا 7 آذر ماه
  مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار جهت جذب ایده های برتر و کارآمد اقدام به برگزاری فراخوان پذیرش ایده های فناورانه نموده است.

 • برگزاری جلسه داخلی مرکز رشد فناوری سلامت 12 مهر 95
  برگزاری جلسه داخلی مرکز رشد فناوری سلامت 12 مهر 95

 • دومین همایش و فن بازار ملی سلامت
  دومین همایش و فن بازار ملی سلامت

 • انتقال مرکز رشد فناوری سلامت
  انتقال مرکز رشد فناوری سلامت از پردیس دانشگاه به ساختمان شماره 2