اخبار > چهاردهمين فراخوان جذب اعضاي هيات علمي


  چاپ        ارسال به دوست

همزمان با سایر دانشگاههای

چهاردهمين فراخوان جذب اعضاي هيات علمي

آگهي استخدام عضو هيات علمي پيماني

 

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

معاونت آموزشي

مركز امور هيئت علمي

هيات مركزي جذب اعضاي هيات علمي

 

با استعانت از درگاه خداوند متعال به اطلاع مي رساند، هيات مركزي جذب اعضاي هيات علمي مركز امور هيئت علمي معاونت آموزشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي چهاردهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيات علمي پيماني در رشته هاي علوم پايه و باليني دانشگاهها / دانشكده‌هاي علوم پزشكي و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته را برگزار مي‌نمايد ثبت نام به صورت متمركز و اينترنتي بوده و ملاك ثبت نام در فراخوان متقاضيان گرفتن كد رهگيري مي‌باشد.

 

مهلت ثبت نام از تاريخ سيزده بهمن 1395 به مدت يك ماه مي باشد.

 

شرايط عمومي

الف) اعتقاد به مباني نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي

ب) تدين به يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي

ج) داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران                       

د) عدم محكوميت به محروميت از استخدام دولتي و سابقه محكوميت كيفري و جزائي

ه) عدم اعتياد به دخانيات ، مواد مخدر و روانگردان

و) انجام خدمت وظيفه عمومي ، دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت قانوني و يا پايان دوره ضرورت نظام (ويژه آقايان)

ز) تاييد صلاحيت هاي علمي و عمومي داوطلبان در هيات هاي اجرايي جذب دانشگاهها و هيات مركزي جذب وزارت متبوع طبق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي

 

 شرايط اختصاصي

1 - دارا بودن دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي (و يا گواهي دوره فلوشيپ) در رشته‌هاي باليني و دانشنامه دكتراي تخصصيPh.D) ) و يا مدرك كارشناسي ارشد در رشته‌هاي علوم پايه

2 - حداكثر سن براي داوطلبين استخدام كه مدرك كارشناسي ارشد داشته باشند 35 سال و براي دارندگان دانشنامه دكتري تخصصي (Ph.D) و دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي و يا دوره فلوشيپ 45 سال است.

تبصره 1: متقاضياني كه داراي سن بيشتر از 35 سال براي كارشناسان ارشد و 45 سال براي دارندگان دانشنامه تخصصي، فوق تخصصي(ويا فلوشيپ) و دكتراي تخصصي (Ph.D)هستند در صورت دارا بودن سوابق آموزشي ، پژوهشي و مديريتي با تائيد هيات مميزه مركزي حداكثر تا 5 سال به سقف سني آنان افزوده خواهد شد . بنابر اين دانشگاه ها مي توانند مدارك اين متقاضيان را بصورت مشروط بپذيرند.

تبصره 2: ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ، جانبازان بالاي 25 درصد، آزادگان بالاي 3 سال اسارت ، همسران و فرزندان جانبازان بالاي 50 درصد ، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان با بيش از 3 سال اسارت مشمول محدوديت سني نمي‌باشند.

تبصره3: كارشناسان ارشدي كه در استخدام دانشگاهها هستند تنها درصورت باقي‌ماندن حداقل 15سال از سنوات خدمت مي توانند در فراخوان جذب هيات علمي در مرتبه مربي شركت نمايند.

3- شركت افراد مشغول به تحصيل در فراخوان ممنوع مي‌باشد و اين دسته از افراد مي‌توانند پس از فراغت از تحصيل و اخذ مدرك دانشگاهي بالاتر و انجام يك سال از تعهدات در فراخوان‌هاي آتي شركت نمايند.

تبصره : چنانچه متقاضيان در زمان انجام مراحل جذب در آزمونPh.D  يا فوق تخصص و يا فلوشيپ پذيرفته شوند نيز مشمول اين بند بوده و پرونده آنها از دستور كار جذب خارج خواهد شد.

4 - شركت متعهدين خدمت به دانشگاهها بصورت آموزشي و پژوهشي، پس از گذراندن يكسال از خدمات از آخرين مقطع تحصيلي، در آزمون فراخوان همان دانشگاه بلامانع است. شركت در فراخوان ساير دانشگاهها به غير از دانشگاه محل تعهد يا خدمت با موافقت كتبي موسسه مبداء ممكن خواهد بود.

تبصره 4-1) كارشناسان ارشدي كه بنا به نياز دانشگاه بصورت كتبي، تعهدات خود را بصورت غير هيئت علمي مي‌گذرانند نيز پس از يكسال از انجام خدمات مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شركت نمايند.

تبصره4-2) شركت در فراخوان براي مشمولين قانون نحوه تامين هيات علمي، بعد از گذشت دوره ضرورت و تعهدات ميسر مي‌باشد.

تبصره 4 -3) متعهدين خدمت درماني پس از يكسال از  انجام تعهدات در قالب درماني تنها در صورت تائيد كميسيون مشترك درمان و آموزش وزارت متبوع به صورت مكتوب مبني بر انجام مابقي تعهدات به صورت هيات علمي مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد و در صورت موافقت كتبي دانشگاه مبدا در فراخوان ساير دانشگاهها شركت نمايند.

تبصره 4 -4) دارندگان مدرك قبولي دانشنامه فوق تخصصي كه تعهدات فوق تخصص را به صورت درماني يا هيات علمي ميگذرانند تنها مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد خود شركت نمايند. اين متقاضيان پس از شروع تعهدات مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شركت نموده و تنها در صورت باقي ماندن حداكثر 6 ماه از تعهدات و با تاييد كتبي دانشگاه مبداء در فراخوان ساير دانشگاهها نيز شركت نمايند.

تبصره 4-5) دانش آموختگان دانشگاههاي وزارت علوم در صورت داشتن تعهد به كشور در صورت تمايل به شركت در فراخوان جذب هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور نيز تابع اين بند
مي‌باشند.

تبصره4-6) مستخدمين كشوري از انجام يكسال از تعهدات براي شركت در فراخوان همان دانشگاه مستثني هستند، مستخدمين رشته‌هاي باليني جهت شركت در فراخوان جذب هيئت علمي مي‌بايست موافقت كميسيون مشترك آموزش و درمان وزارت متبوع مبني بر انجام تعهدات بصورت هيئت علمي را اخذ نمايند تا بتوانند در فراخوان دانشگاه محل خدمت شركت نمايند و درصورت درخواست شركت در فراخوان ساير دانشگاهها موافقت مكتوب دانشگاهي كه مستخدم آن هستند ضروري است.

5- عنوان رشته متقاضي مي بايست با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقيقا مطابقت داشته باشد و پذيرش مدارك مشابه ممنوع مي‌باشد .

6- بر اساس مصوبات هيات عالي جذب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نخبگان مي توانند جهت شركت در فراخوان 4 انتخاب داشته باشند كه مي بايست دو انتخاب آموزشي و دو انتخاب پژوهشي باشد. واجدين شرايط نخبگي با امتياز ويژه در فرآيند پذيرش هيات علمي دانشگاهها داراي اولويت مي‌باشند مشروط بر آنكه گواهي نخبگي را در زمان شركت در فراخوان ارائه نمايند.

7- ايثارگران موضوع بند (ز) ماده 44 برنامه پنجم توسعه از اولويت جذب برخوردارند.

8- در هر دانشگاه / دانشكده در شرايط مساوي ، اولويت استخدام با متقاضيان بومي مي‌باشد.

9- دارندگان مدرك كارشناسي ارشديا سطح 3 حوزوي در گروه معارف اسلامي تنها در صورت دارا بودن حداقل 3 سال سابقه تدريس مي توانند در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور شركت نمايند 10- متقاضياني كه از طريق آموزش از راه دور (دوره هاي مجازي) و يا دوره‌ هاي غيرحضوري تحصيلات خود را به پايان رسانيده اند نمي توانند در فراخوان جذب هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور شركت نمايند.

11- اعضاي هيات علمي رسمي و پيماني دانشگاههاي وزارتين علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي در صورت استعفاي پذيرفته شده مي توانند در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور شركت نمايند.

تبصره: اعضاي هيات علمي پيماني دانشگاههاي وزارتين علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي تنها در صورت گذراندن حداقل 5 سال از خدمت خود در صورت تمايل مي توانند در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور شركت نمايند. بديهي است استخدام جديد آنان نيز به صورت پيماني خواهد بود.

12- متقاضياني كه بورسيه دانشگاه خاصي هستند تنها در صورت انتقال تعهدات بورس به دانشگاه ديگر مي‌توانند در فراخوان آن دانشگاه شركت نمايند، در غير اين صورت تنها مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد بورسيه شركت نمايند.

13- متقاضيان دارنده مدرك تحصيلي بالاتر از رشته و مقطع اعلام شده در فراخوان ، حق شركت در فراخوان اعلام شده در مقطع پايين تر را ندارند.

 

      ·    دانش‌آموختگان رشته‌هاي مامايي، بهداشت باروري و كليه گرايش‌هاي پرستاري تنها به صورت باليني جذب دانشگاههاي علوم پزشكي خواهند شد.

 

      ·  دانش آموختگان رشته هاي طب هوا فضا - طب ورزشي - طب كار و پزشكي اجتماعي پس از فراغت از تحصيل مي‌توانند در فراخوان شركت نمايند.

 

      ·  دانش آموختگان رشته پزشكي قانوني به شرط  ارايه عدم نياز سازمان پزشكي قانوني مي‌توانند در فراخوان شركت نمايند.

 

·    چنانچه در هر يك از مراحل پذيرش يا پس از آن خلاف اطلاعات اعلام شده توسط متقاضي محرز شود، مراحل طي شده كان لم يكن تلقي شده و در صورت صدور حكم استخدامي حكم صادره لغو و بلا اثر مي گردد .

 

شركت در فراخوان دو دانشگاه مجاز خواهد بود، ليكن داوطلب فقط مي تواند يكي از دانشگاهها را دانشگاه مادر ( تهران– ايران- شهيد بهشتي – شيراز- اصفهان – تبريز- مشهد - كرمان و اهواز ) انتخاب نمايد.

تبصره: درصورت انتخاب دو دانشگاه اولويت با انتخاب اول خواهد بود .

 

 

تذكر بسيار مهم

  استخدام اعضاي هيات علمي دردانشگاهها:

1-       منوط به داشتن رديف و مجوزهاي استخدامي توسط دانشگاههاي ذيربط خواهد بود.

2-     استخدام اعضاي هيات علمي در مرتبه استاديار و بالاتر به صورت تمام وقت جغرافيايي و در مرتبه مربي به صورت تمام وقت مي باشد .

 

ردیف

عنوان رشته

مقطع

توضیحات

جنسیت

تعداد

1

اپيدميولوژي

دكتراي پي اچ دي

PHD يا كارشناسي ارشد ترجيحاً  PHD

زن, مرد

1

2

پرستاري

دكتراي پي اچ دي

PHD يا كارشناسي ارشد ترجيحاً PHD با گرايش ارشد سالمندي هيات علمي باليني

زن, مرد

1

3

مامايي

دكتراي پي اچ دي

PHD يا كارشناسي ارشد ترجيحاً  PHD (هيأت علمي باليني) گرايش آموزش مامايي

زن

1

4

مديريت پرستاري

دكتراي پي اچ دي

PHD يا كارشناسي ارشد اولويت با PHD و هيات علمي باليني

زن, مرد

1

5

پرستاري داخلي جراحي

دكتراي پي اچ دي

PHD يا كارشناسي ارشد ترجيحاً PHD  1-يكنفر دانشكده پرستاري سبزوار 2- يكنفر دانشكده پيراپزشكي سبزوار ترجيحاً با پايه اتاق عمل 3- يكنفر دانشكده پرستاري جوين (هيأت علمي باليني)

زن, مرد

3

6

جراحي عروق

دانشنامه فوق تخصصي

 

زن, مرد

1

7

غدد اطفال

دانشنامه فوق تخصصي

 

زن, مرد

1

8

عفوني اطفال

دانشنامه فوق تخصصي

 

زن, مرد

1

9

خون و انكولوژي اطفال

دانشنامه فوق تخصصي

 

زن, مرد

1

10

روماتولوژي بزرگسال

دانشنامه فوق تخصصي

 

زن, مرد

1

11

جراحي قفسه صدري

دانشنامه فوق تخصصي

 

زن, مرد

1

12

نفرولوژي اطفال

دانشنامه فوق تخصصي

 

زن, مرد

1

13

خون و انكولوژي بزرگسال

دانشنامه فوق تخصصي

 

زن, مرد

1

14

قلب و عروق اطفال

دانشنامه فوق تخصصي

 

زن, مرد

1

15

ريه بزرگسال

دانشنامه فوق تخصصي

 

زن, مرد

1

16

جراحي مغز و اعصاب

دانشنامه تخصصي

 

زن, مرد

1

17

جراحي عمومي

دانشنامه تخصصي

 

زن, مرد

1

18

نورولوژي

دانشنامه تخصصي

 

زن, مرد

1

19

پاتولوژي

دانشنامه تخصصي

 

زن, مرد

1

20

چشم

دانشنامه تخصصي

 

زن, مرد

1

21

اطفال

دانشنامه تخصصي

 

زن, مرد

1

22

پرستاري اطفال

دكتراي پي اچ دي

PHD يا كارشناسي ارشد ترجيحاً) PHD هيأت علمي باليني(

زن, مرد

1

23

پرستاري مراقبت هاي ويژه

دكتراي پي اچ دي

PHD يا كارشناسي ارشد ترجيحاً) PHD هيأت علمي باليني(

زن, مرد

1

24

اقتصاد سلامت

دكتراي پي اچ دي

 PHD (با گرايش كارشناسي ارشد اقتصاد بهداشت)

مرد

1

 فرم ثبت‌نام فراخوان جذب اعضاي هيات علمي


١٢:٤٨ - شنبه ١٦ بهمن ١٣٩٥    /    شماره : ٥٨٠٨    /    تعداد نمایش : ٤٦٨٣


نظرات بینندگان
کاربر مهمان
1395/11/21 23:8
1
7
با سلام و احترام . در ردیف 5 جهت رشته پرستاری هر 3 درخواست به صورت هیئت علمی بالینی است؟ یا نه فقظ فرد متقاضی دانشکده جوین به صورت هیئت علمی بالینی جذب خواهد شد؟ با تشکر فراوان
کاربر مهمان
1395/11/17 11:47
2
2
با سلام روش ثبت نام چگونه است؟فرمی وجود ندارد.

سلام، از طریق فرم ثبت نام وزرات بهداشت (لینک فرم به انتهای اطلاعیه افزوده شد.)


نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144018300-6        

فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319