جمعه ٠١ بهمن ١٣٩٥
تاريخچه بيمارستان
رياست
رسالت بيمارستان
چارت سازمانی
بيمارستان برادران شهيد مبينی
کميته ها
حاکميت بالينی
اعتبار بخشی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
فرم رسيدگی به شکايات
نوبت دهی اينترنتی
تماس با ما
درمانگاه اورژانس

 

بازگشت

 

  اورژانس زنان بیمارستان درطبقه همکف بیمارستان واقع شده وتنها مرکزاورژانس زنان ومامایی درسطح شهرستان سبزوار بوده وبصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به مراجعین محترم وپذیرش بیمار می باشد بیماران مراجعه کننده به این مرکز پس از معاینه وبررسی یا بصورت اورژانسی درمان وترخیص می شوند ویاجهت درمان به یکی ازبخشهای بیمارستان منتقل می‌شوند. درسال1386به علت کثرت مراجعین وکمبودفضای فیزیکی در ساختمان آن تغییرات عمده ای صورت گرفت وازلحاظ فیزیکی وتجهیزات توسعه پیداکرد.

 پرسنل مستقردراین واحد شامل:یک نفرپزشک عمومی، یک نفرکارشناس مامایی،یک نفربهیارویک خدمه می باشد.

   میانگین پذیرش روزانه این بخش 91 نفرمی باشدکه ازاین تعداد حدود50نفرمعاینه شده وبادستوردارویی،درخواست آزمایش،سونوگرافی،ارجاع به درمانگاه ،ارجاع به مطب متخصصین و...مرخص می شوند.

 تقریبا 30نفراز مراجعه کنندگان بستری می گردندو 10نفر پس از بستری سرپایی وانجام اقدامات لازم ترخیص می گردند.

اورژانس بیمارستان به صورت شبانه روزی به بيماران ارائه خدمت می نماید که خدمات شامل :

ویزیت پزشک عمومی و در صورت لزوم ویزیت متخصص مربوطه

گرفتن NST در موارد لازم 

 تجهیزات بخش شامل:

 دستگاه NST، دی سی شوک پمپ، انفوزیون، سونی کید، پالس اکسیمتری، EKG، ساکشن، ترالی اورژانس، ساکشن پرتابل