سه شنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٧
منو اصلی

 

        نام و نام خانوادگی :حسین سلطانی

سمت : مسئول  هماهنگی و گسترش شبکه

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی و دانشجوی ارشد آموزش بهداشت   

تلفن :89 /05145024688

 

 

 

نام و نام خاناودگی : محمود رجایی

سمت : کارشناس هماهنگی و گسترش شبکه

مدرک : کاردان مبارزه با بیماریها

 

 

شرح وظایف واحد هماهنگی و گسترش

 

1)  توسعه واحدهای بهداشتی و درمانی :
 
مکان یابی ، تهیه نقشه پراکندگی جمعیت ، ایجاد و راه اندازی واحدها. بازنگری ادواری طرح گسترش شبکه ها
 
2)    تأمین و توزیع تجهیزات :
 
        برآورد نیاز ، تأمین اعتبار ، خرید و توزیع تجهیزات واحدهای بهداشت درمانی
3)  برآورد و ـأمین نیروی انسانی :
 
      تأمین نیازها و اولویتهای نیروی انسانی واحدهای بهداشتی – درمانی ، توزیع و نظارت بر اجرای ضوابط 
       مربوطه ، نظارت در پذیرش بهورزان
 
4)    بهبود استاندارد منابع :
 
        توسعه و بهبود استاندارد واحدهای بهداشتی درمانی ، اولویت بندی احداث ، تعیین مکان برای احداث ،  
        نظارت و هماهنگی در احداث بناها
 
5)  برنامه ریزی نظارت و پایش و ارزشیابی :
 
       برنامه ریزی سالیانه و میان مدت ، تهیه برنامه نظارت بر واحدها و اجرای آن ، ارزشیابی خدمات و اثر     
       بخشی آنها
6)    آموزش و بازآموزی :
 
       آموزش نیروهای جدیدالورود، بازآموزی کارکنان بویژه بهورزان و مربی رابطان
 
7)    امور ساختمانی
 
8)    داوطلبین سلامت
 
9)    بازنگری طرح گسترش مراکز و خانه هاي بهداشت
 
10)   جذب خودیاری و کمک های مردمی
 
11)    آگاهی کامل از قوانین و مقررات اجرائی برنامه پزشک خانواده و مطالعه کامل دستورالعمل های مربوطه
 
12)     شناخت وضعیت جمعیتی و جغرافیائی منطقه
 
13)     تجهیز مراکز بهداشتی درمانی جهت استقرار تیم های سلامت
 
14)      عقد قرارداد با پزشکان و ماماها جهت همکاری در طرح
 
15)     محاسبه حقوق پرداختی به پزشکان و ماماهای تیم سلامت بر اساس مکانیسم پرداختی مندرج در  
          دستورالعمل بیمه روستائی
 
16)      پایش عملکرد تیم های سلامت
 
17)      آموزش مهارت ها و آگاهی های مورد نیاز تیم های سلامت
 
18)     همکاری با گروه پایش بیمه خدمات درمانی
 
19)      نظارت بر اخذ مرخصی و پاس ساعتی اعضای تیم سلامت و تأمین پزشک جانشین در مواقع مرخصی
 
20)     محاسبه تخصیص کارانه بیمه روستائی پرسنل محیطی و ستادی بر اساس دستورالعمل های موجود
 
21)      معرفی پزشکان و ماماهای عقد قرارداد شده به بیمه خدمات درمانی
 
22)      نظارت بر وجود اقلام داروئی مورد نیاز سطح یک در داروخانه های مراکز مجری طرح
 
             عقد قرارداد با داروخانه ها ، آزمایشگاه ها و مراکز رادیولوژی بخش خصوصی جهت ارائه خدمات مورد 
             نیاز به جمعیت تحت پوشش بیمه روستائی
   دانلود : پیام_های_تغذیه_ای.docx           حجم فایل 20 KB
لینکهای مفید

 
درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه