سنجه های اعتبار بخشی

لطفا جهت دریافت فایل مورد نظر روی لینک دانلود کلیک نمایید!

   دانلود : مدیریت پسماند           حجم فایل 778 KB
   دانلود : بخش جراحی           حجم فایل 1163 KB
   دانلود : رادیولوژی           حجم فایل 988 KB
   دانلود : بهبود کیفیت           حجم فایل 1189 KB
   دانلود : تغذیه           حجم فایل 921 KB
   دانلود : NICU           حجم فایل 1189 KB
   دانلود : مدیریت دارویی           حجم فایل 804 KB
   دانلود : مدارک پزشکی           حجم فایل 718 KB
   دانلود : مدیریت و رهبری           حجم فایل 873 KB
   دانلود : رختشویخانه           حجم فایل 718 KB
   دانلود : آزمایشگاه           حجم فایل 848 KB
   دانلود : بلوک زایمان           حجم فایل 692 KB
   دانلود : بخش داخلی           حجم فایل 1126 KB
   دانلود : فناوری اطلاعات           حجم فایل 692 KB
   دانلود : کنترل عفونت           حجم فایل 672 KB
   دانلود : مدیریت منابع انسانی           حجم فایل 928 KB
   دانلود : تاسیسات           حجم فایل 684 KB
   دانلود : بهداشت محیط           حجم فایل 928 KB
   دانلود : اورژانس           حجم فایل 1165 KB
   دانلود : بیهوشی و اتاق عمل           حجم فایل 1131 KB
   دانلود : استریلیزاسیون مرکزی           حجم فایل 773 KB
   دانلود : مدیریت پرستاری           حجم فایل 881 KB