بخش جراحی١

<!--[if gte mso 9]--> <!--[endif]-->

<!--[if gte mso 9]--> <!--[endif]--><!--[if gte mso 9]--> <!--[endif]--><!--[if gte mso 10]--> <!--[endif]-->

بازگشت

 

بخش جراحی درطبقه اول بيمارستان و درمجاورت اتاق عمل قرار گرفته ومراجعين محترم می توانند با دنبال کردن خط نشانه سبزرنگ که ازطبقه همکف بيمارستان تا ابتدای بخش جراحی امتداد دارد  به اين بخش مراجعه نمايند.

 

نماي فيزيكي بخش : شامل 2 سالن ،9 اتاق بيمار ، اتاق کارپرستاری، انبار، سرويس های بهداشتی بيماران و پرسنل،ايستگاه پرستاری، اتاق کارخدمات می باشد.

اين بخش همچنين دارای يک اتاق ويژه (تخت ICU) تمام امکانات يک اتاق مراقبت ويژه برای بيمارانی که نياز به مراقبت‌های خاص پزشکی و پرستاری دارند داراست و همچنين در صورت لزوم پرستار ويژه، تکنيسين بيهوشی، متخصص بيهوشی و متخصص زنان برای درمانهای ضروری حضور خواهند يافت.

 

دارای 25 تخت فعال می باشد . و 10 پزشک متخصص جراحی زنان و زايمان در اين بخش فعالیت می نمايند.