واحد مدارك پزشكي :

 واحد مدارك پزشكي بيمارستان امداد شامل قسمتهاي زير مي باشد :

1- پذيرش   2- ثبت پرونده كامپيوتري   3- كارشناس بيمه   4- بايگاني    5- مدارك پزشكي   6- ترخيص  

پذيرش بيمار و تشكيل پرونده :

الف) در صورتيكه بيمار بصورت اورژانسي وارد بيمارستان گردد ، پس از اقدامات پرستاري كه دراورژانس صورت مي گيرد يك معرفينامه توسط پزشك اورژانس نوشته و براي تشكيل و يا تكميل پرونده به بخش پذيرش ارجاع مي شود در اين پرونده برگه اورژانس ملحق مي شود .

ب) در صورتيكه بيمار الكتيو بستري شود ، فقط معرفينامه پزشك مربوطه براي تشكيل پرونده و بستري شدن بيمار كافي مي باشد .

ثبت پرونده در كامپيوتر :

الف) درصورتيكه بيمارقابل بستري باشدو پرونده تشكيل شود كليه اطلاعات مربوط به بيمار ( كه بيشتر اين اطلاعات در داخل پرونده درج شده ) ثبت و وارد كامپيوتر مي شود .

 ب) پس از تشكيل پرونده بيمار ، وضعيت بيمه بايد مشخص شود . بيش از 30 نوع بيمه طرف قرارداد بيمارستان مي باشند . نوع بيمه بيمار مربوطه در داخل برگه پذيرش درج و ثبت كامپيوتر مي شود .

كارشناس بيمه :

بيمه نامه تمام بيماران پس از تشكيل پرونده بايستي توسط كارشناس بيمه تائيد شود در صورتيكه كارشناس بيمه حضور نداشته باشد مدارك بيمه بيمار در قسمت پذيرش نگهداري مي شود و بعد ازمشخص شدن بخش و بستري شدن و تا قبل از ترخيص توسط كارشناس بيمار رويت و بيمه نامه او  تاييد مي گردد . كارت روستائي و كارت كميته امداد نيز شامل همين مراتب مي باشد .

تبصره : در صورتيكه بيمار هيچ گونه بيمه اي نداشته باشد شناسنامه  فرد توسط  پذيرش  نگهداري مي شود و پس ازتائيدتوسط كارشناس به بيمه خدمات درماني معرفي مي گرددتا بيماربيمه بستري شود .

توجه : ساعات پذيرش بيمارستان بصورت تمام وقت مي باشد . 

بايگاني                                                                                                                   :

بيماران جهت دريافت پاسخ استعلام پزشكي قانوني واستعلام ادارات بيمه گرودريافت سابقه بستري بيماران مي بايست به اين قسمت مراجعه كنند .

الف : نحوه جواب دهي به استعلام پزشكي قانوني :

بيمار يا  همراه بيمار ، نامه استعلام پزشكي قانوني خود را به بخش بايگاني مي آورد اين قسمت تصوير پرونده بيمار كه  شامل برگه هاي اصلي ( برگه پذيرش ، اورژانس ، خلاصه پرونده ، شرح عمل ، راديولوژي ، سي تي اسكن و سونوگرافي ) مي باشد را بعد از برابر با اصل كردن به بيماريا همراه وي تحويل مي دهد . درصورتيكه بيمار يا همراه وي ، گرافي يا عكس بيمار را براي استعلام لازم داشته باشند قسمت بايگاني  يك فتوكپي از  نامه  پزشكي قانوني و تصوير پرونده جهت دريافت گرافي را به بيمار يا همراه وي داده و با مراجعه به راديولوژي يا CTاسكن گرافي مورد نظر را از بايگاني اين بخشها دريافت مي كند .

ب) نحوه جواب دهي به استعلام ادارات بيمه گر :

   بدين  صورت  است كه  بيمار يا  همراه بيمار نامه استعلام خود را  به  قسمت بايگاني  تحويل مي دهد بدليل اينكه اكثر مراجعه كنندگان از  بيمه  دانا برخوردار مي باشند بعد از ترخيص و تسويه حساب كامل براي دريافت پرونده  خود جهت ارائه به ادارات بيمه گر به اين بخش مراجعه مي كنند . قسمت بايگاني برگه هاي اصلي كه شامل برگ پذيرش ، بيهوشي ، شرح عمل ، مصرفي اتاق عمل و صورت حساب بيمار را پس از برابر با اصل كردن به بيمار يا همراه وي تحويل مي دهد .

اگرچنانچه بيمارهزينه بيمارستان را آزاد پرداخت كرده باشديك برگ صورتحساب اصلي براي وي نوشته مي شود و براي ساير سازمانها ، شامل : بيمه آسيا يا ساير  بيمه هاي مكمل  به همين نحو  عمل مي شود .

مدارك پزشكي :

بيماراني كه دچار سوانح ( تصادف ، واژگوني ، زمين خوردگي ) شده اند با مراجعه به اين قسمت نامه درخواست كروكي از نيروي انتظامي را دريافت مي كنند و چنانچه بيمار در اين حادثه  مقصر شناخته شود بيمار مي تواند از بيمه درماني خود ( خدمات درماني ، تامين اجتماعي ، كميته امداد ، نيروهاي مسلح ) استفاده نمايد . در غير اين صورت بايد هزينه بيمارستان را آزاد پرداخت نمايد .

ترخيص بيمار:

با ارائه مدارك خواسته شده در قسمت ترخيص بيمار مرخص مي گردد كه اين مدارك شامل موارد ذيل مي باشد :

1-     در صورتيكه بيمار بيمة بستري باشد :

×          دو برگ فتوكپي از صفحة اول شناسنامه

×          بك برگ فتوكپي از كارت بيمة بستري

2-     در صورتيكه بيمار بيمة‌روستايي باشد :

×        دو برگ فتوكپي از بيمة‌روستايي

×      دو برگ فتوكپي از صفحه‌اول شناسنامه

×      فرم ارجاع و فتوكپي آن

3-      در صورتيكه بيمار دفترچه بيمه داشته باشد :

×       دو برگ فتوكپي از صفحة اول دفترچه بيمه

4-     اگر بيمار كارت كميته امداد داشته باشد :

×        چنانچه بصورت الكتيو بستري باشد يك معرفي نامه از كميته امداد جهت درج در پرونده لازم مي باشد .

×      اگر بصورت اورژانس بستري گردد كارت بيمه‌ كميتة امداد بيمار به كميتة امداد ارجاع تا معرفي نامه براي وي صادر شود .

 

نحوة پرداخت هزينة بيمار :

بعد از اينكه بيمار مدارك مورد اشاره را كامل كرد هزينة‌ بيمار توسط قسمت ترخيص معين مي شود و بيمار يا همراه وي بايستي به بخش فروش تعرفه مراجعه و هزينة‌درمان خودرا واريز نمايد و پس از آن فيش را به بخش ترخيص تحويل نموده تا برگة ترخيص صادر شود .

برگة ترخيص شامل سه برگ باشد كه برخي از اطلاعات مربوط به بيمار در آن درج شده است .

×    برگ سفيد مخصوص پرونده بيمار مي باشد كه در قسمت ترخيص نگه داشته مي شود .

×  برگ آبي مخصوص بيمار مي باشد .

× برگ زرد مخصوص بخشي است كه بيمار در آن بستري بوده است . بيماربا همراه وي برگ زرد ( ترخيص )‌را به بخشي كه در آن بستري بوده تحويل نموده و بيمار مرخص مي گردد.

توجه :‌ ساعات ترخيص از 7/30 صبح الي 19/30  مي باشد                          

 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب