آقاي موسی الرضا فیلسرایی

کارشناس پرستاری

 

  ارتباط مستقيم با مدیریت

فاکس:44645003-051
تلفن:44640115-051

mfilsarmee@gmail.com

 

سوابقاجرايي:

  1. مسئولیت بخش ارتوپدی بیمارستان امداد
  2. مدیریت خدمات پرستاری
  3. رابط حراست بیمارستان شهید دکتر بهشتی
  4. مدیریت بیمارستان شهیدد کتر بهشتی

********************************************

فرم شرح وظایف پست سازمانی

 
 
 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب